Metabolite name:5'-METHYLTHIOADENOSINE
Metabolite ID:ME100265
Other identifier type:UFLORIDA_FEATURE
Other identifier value:
Retention index type:UFLORIDA_MS_RI
Retention index value:6.75
Quantitated m/z:298.0970
RefMet name:5'-Methylthioadenosine

View/save molfile
  logo