Metabolomics Registration Number (REGNO):44868
 
 
Metabolite name:3,3-Dimethylhexane
Metabolite ID:ME251164
Other identifier type:
Other identifier value:
Retention index type:
Retention index value:12.162497
Quantitated m/z:43.054153
RefMet name:3,3-Dimethylhexane

View/save molfile
  logo