Metabolite name:1,3-DIMETHYLCYCLOHEXANE
Metabolite ID:ME251188
Other identifier type:
Other identifier value:
Retention index type:
Retention index value:15.66718
Quantitated m/z:69.069946
RefMet name:

View/save molfile
  logo