Metabolite name:2,3-DIMETHYLBUTANE
Metabolite ID:ME251253
Other identifier type:
Other identifier value:
Retention index type:
Retention index value:26.380541
Quantitated m/z:281.051178
RefMet name:

View/save molfile
  logo