Metabolomics Registration Number (REGNO):37152
 
 
Metabolite name:Thiamine
Metabolite ID:ME304324
Other identifier type:
Other identifier value:
Retention index type:
Retention index value:9.624052897
Quantitated m/z:265.1129598
RefMet name:Thiamine
  logo