Metabolite name:FA(18:2)
Metabolite ID:ME309149
Other identifier type:
Other identifier value:
Retention index type:
Retention index value:0.01
Quantitated m/z:281.250276
RefMet name:Octadecadienoic acid
  logo