Metabolite name:FA(18:2)
Metabolite ID:ME309307
Other identifier type:
Other identifier value:
Retention index type:
Retention index value:0.03
Quantitated m/z:279.233424
RefMet name:Octadecadienoic acid
  logo