Metabolite name:FA(20:1)
Metabolite ID:ME309311
Other identifier type:
Other identifier value:
Retention index type:
Retention index value:0.01
Quantitated m/z:309.279824
RefMet name:Eicosenoic acid
  logo