Metabolite name:FA(20:2)
Metabolite ID:ME309312
Other identifier type:
Other identifier value:
Retention index type:
Retention index value:0.02
Quantitated m/z:307.264324
RefMet name:Eicosadienoic acid
  logo