Metabolite name:FA(20:4)
Metabolite ID:ME309314
Other identifier type:
Other identifier value:
Retention index type:
Retention index value:0.02
Quantitated m/z:303.233424
RefMet name:Eicosatetraenoic acid
  logo