Metabolite name:FA(24:1)
Metabolite ID:ME309323
Other identifier type:
Other identifier value:
Retention index type:
Retention index value:0.02
Quantitated m/z:365.341924
RefMet name:Tetracosenoic acid
  logo