Metabolomics Registration Number (REGNO):37152
 
 
Metabolite name:thiamine
Metabolite ID:ME318516
Other identifier type:
Other identifier value:
Retention index type:
Retention index value:
Quantitated m/z:
RefMet name:Thiamine
  logo