Return to study ST001634 main page

Samples for study ST001634

Species: Glycine max (Factor headings shown in green)
mb_sample_id Subject name Sample name Genotype Sample_Data:RAW_FILE_NAME
SA138215-Sa_006GmMYB176-GmbZIP5-overexpressedSa_006_pos;Sa_006_neg
SA138214-Sa_007GmMYB176-GmbZIP5-overexpressedSa_007_pos;Sa_007_neg
SA138211-Sa_008GmMYB176-GmbZIP5-overexpressedSa_008_pos;Sa_008_neg
SA138212-Sa_009GmMYB176-GmbZIP5-overexpressedSa_009_pos;Sa_009_neg
SA138213-Sa_010GmMYB176-GmbZIP5-overexpressedSa_010_pos;Sa_010_neg
SA138220-Sa_001Wild-typeSa_001_pos;Sa_001_neg
SA138216-Sa_002Wild-typeSa_002_pos;Sa_002_neg
SA138217-Sa_003Wild-typeSa_003_pos;Sa_003_neg
SA138218-Sa_004Wild-typeSa_004_pos;Sa_004_neg
SA138219-Sa_005Wild-typeSa_005_pos;Sa_005_neg
  logo